TÜRKİYE EĞİTİM ATLASI 2014-2015

Türkiye’de eğitim politikalarında en çok eleştirilen konulardan biri; “reform” olarak sunulan uygulamaların veri temelli olmaksızın uygulamaya geçirilmesidir. Eğitim sistemimizde nicel veriler kapsamlı bir şekilde toplanmakta, ancak karar süreçlerinde bu verilerden bütünsel yaklaşımın gerektirdiği şekilde yararlanılamamaktadır. Dünyada gelinen noktada ise verilerin sistematik toplanması ve değerlendirilmesinin de ötesinde, veri madenciliği ve büyük veri analizleri gibi yöntemler üzerinde durulmaktadır. Küresel çaptaki bu gelişmeler, ülke olarak sağlam ve nitelikli veri tabanlarına sahip olunması gerekliliğine işaret etmektedir. Bunu takip eden süreçte ise, politika dokümanlarının sağlıklı verilerin çözümlenmesiyle elde edilen kanıtlar üzerine kurgulanması gelmektedir.

TEDMEM olarak, veri temelli hareket etmenin gün geçtikçe daha fazla önem kazandığı günümüzde verilerin özellikle görsel sunumlarla daha kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir hale getirilmesini önemsemekteyiz. Buradan hareketle, iki yıl önce yayınlanan Türkiye Eğitim Atlası 2012-2013 ile TEDMEM Türkiye’de ilk kez farklı kaynaklarda yer alan eğitim istatistiklerini grafik ve haritalarla sunmuştur. Eğitim sistemimizin fotoğrafını verilerle ortaya koymayı amaçlayan bu yayının ikinci sayısı olan Türkiye Eğitim Atlası 2014-2015’te ise Milli Eğitim Bakanlığı ve YÖK istatistiklerinin yanı sıra, PISA 2012 verilerine ve farklı endekslerde yer alan Türkiye verilerine de yer verilmiştir.

YAYIN EVİ: TED

BASIM YILI: 2015