2016 MART – NİSAN

DOSYA KONUSU

STEFAN SCHEPERS İLE EĞİTİM VE İNOVASYON ÜZERİNE

2016 VURUŞ

DÖRDÜNCÜ SANAYİ DEVRİMİ VE EĞİTİM

YORUM

ÖĞRETMENLERİN PROFESYONELLEŞMESİNİN DESTEKLENMESİ

YANSIMA

ÖĞRENCİLERE HATALARI KUCAKLAMAYI ÖĞRETMEK

MİT: BİR EĞİTİM GELENEĞİ OLARAK ÖĞRENCİLERİN GRUPLANDIRILMASI

GÖRÜŞ

TÜRKİYE’DE VE BAŞKA ÜLKELERDE OKUL TERKLERİ VE DEVAMSIZLIK

YAYINLAR

ÖĞRETİM SÜRESİ VE ÖĞRENCİ BAŞARISI

Müfredatın yeniden düzenlenmesi sürecinde olan Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden yapılan son açıklamalar “haftalık ders saatlerinin çok fazla olduğu, ders sayısı itibarıyla bir yığılma olduğu ve ders içeriklerinin çok ağır olduğu” üzerinde yoğunlaşmaktadır. Söz konusu değişikliğin gerekçeleri kapsamında yer alan temel varsayımların gözden geçirilmesi atılacak adımların sistem üzerindeki etkisi açısından önemli görülmektedir.

Bu varsayımlardan ilki haftalık ders saatlerinin çok fazla olduğuna ilişkindir. Ders saatleri karar alıcıların sıklıkla değişiklik yaptığı alanların başında gelmektedir. Eğitim sistemi içinde kolay bir müdahale alanı olarak görülen ders saatleri, aslında oldukça çok boyutlu ve karmaşık bir konudur. Öğretim programları ve öğretimin niteliğiyle yakından ilişkili olan ders saatlerini odağa alan tartışmalar daha çok nicel karşılaştırmalar üzerinden yürümektedir. Bu noktada mevcut verilerin dikkatle değerlendirilmesi gereklilik arz etmektedir.

Öte yandan, ders saatleriyle ilgili değişikliklerde ders saatlerinin öğrenci başarısı üzerine etkisi de gündeme gelmektedir. Ders saatlerini artırmanın ya da azaltmanın öğrenci başarısı üzerindeki etkisini odağa alan araştırmalar ise bu etkinin öğretim programının niteliği, öğretimin kalitesi ve sınıf ortamı ile ilgili pek çok değişkene bağlı olarak arttığını veya azaldığını ortaya koymaktadır. Ayrıca son yıllarda gerçekleştirilen meta-analiz çalışmaları ve geniş ölçekli değerlendirmelerin verilerini inceleyen araştırmalar hangi durumlarda ders saatlerinde yapılan değişikliklerin öğrenci başarısı üzerinde etkili olduğunu anlamaya yardımcı olacak bulgular sunmaktadır.

Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda, TEDMEM olarak ders saatlerine ilişkin yapılması planlanan değişikliklerin dayandığı varsayımları gözden geçirmeyi amaçlayan bir rapor hazırlığı içindeyiz. Bu amaç doğrultusunda öncelikle ülkemizde son yıllarda yapılan değişiklikler göz önünde bulundurularak haftalık ders saatlerinin mevcut durumu ortaya konacak ve uluslararası veriler ışığında Türkiye’deki ders saatlerinin ne kadar “fazla” olduğu değerlendirmeye alınacaktır. Ardından ders saatlerinin öğrenci başarısı üzerindeki etkisine ilişkin araştırma sonuçları derlenecek ve son olarak ders saatleriyle ilgili gerçekleştirilmesi planlanan değişikliğin sistem üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Rapora yakın bir zamanda web sayfamızdan ulaşabilirsiniz.