Eğitimin Geleceği: 2030 Projeksiyonları Üzerine

1970’lerde Üçüncü Sanayi Devrimi ile gelen kırılma, üretim ve tüketim biçimlerinden örgütlenme biçimlerine, birikim ve bölüşüm dinamiklerinden toplumsal yaşam dinamiklerine kadar tüm alanlarda bir geçiş, bir dönüşüm süreci başlatmıştır. Bu dönemden günümüze sadece ekonominin değil, toplumsallığın, bu doğrultuda da günlük yaşam pratiklerinin dönüşümü hızlanarak devam etmiştir. Gelinen noktada ise yeni bir kırılma noktasını mı, yoksa bir devamlılığı mı temsil ettiği tartışılan Dördüncü Sanayi Devrimine geçişin anlamlandırılmasına yönelik çabalar, kendini her alanda göstermeye devam etmektedir. Küreselleşmenin ve neoliberal politikaların dayandığı sınırlarda- yani kapitalizmin önceki evrelerinde metalaşmamış olanı metalaştırdığı, finans piyasalarının yıkıcı bir büyüme yaratacak denli genişlediği ve birbirine entegre olduğu bir ekonomik yapıdayeni bir zemine kavuşan ve sektörleşen eğitim, dönüşüm alanlarından biri olmuştur. Bugün ise Dördüncü Sanayi Devrimine geçiş süreci, eğitim için yeni bir dönüşüm zemini oluşturmaktadır.

Söz konusu dönüşüm hâlihazırda var olan eğitim ve ekonomi ilişkiselliğinden ziyade, kendini sürekli olarak yenileyen bu zeminin iz düşümlerine dair yeni bir eğitim-ekonomi ilişkisi okumasını zorunlu kılmaktadır. Bu okumanın temel odak noktalarından biri, eğitim ekonomi ilişkisinin yeni zemininden doğan eğitimin varlık amaç ve işlevlerindeki dönüşümdür. Bu yazı ise, eğitimin varlık amaç ve işlevlerinin belirlenmesinin temelinde yatan ekonomik hedefler doğrultusunda ve “geçmiş-gelecek” ikiliği baz alınarak oluşturulan gelecek projeksiyonlarını odağa almaktadır. Bu bağlamda uluslararası düzeyde dikkat çeken ve ülkeleri bu yönde dönüşmeye yönlendiren iki gelecek projeksiyonu örnek olarak seçilmiştir. Bunlardan ilki Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri altında yer alan Nitelikli Eğitim Hedefleri iken, diğeri OECD’nin 2030 Eğitimi: Eğitimin ve Becerilerin Geleceği Projesi’dir. Söz konusu projeksiyonların amaç ve hedeflerine yer verildikten sonra, ekonomik dönüşüm ve eğitim vizyonlarının arasındaki ilişkisellik ve iz düşümler açımlanacak, eğitimdeki reform ihtiyaç ve arayışları geçmiş-gelecek ikiliği üzerinden eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.