Akademisyenlerden PISA’ya Farklı Bir Bakış Açısı

Akademisyenlerden PISA’ya Farklı Bir Bakış Açısı

Çeşitli ülkelerden 100’e yakın akademisyen, PISA’yı farklı bir bakış açısıyla değerlendirerek, PISA direktörü Dr. Andreas Schleicher’a hitaben ortak bir görüş mektubu yazdılar. TEDMEM olarak kamuoyunda PISA’nın alternatif görüşler çerçevesinde ele alınması için, bu mektubu Türkçe’ye çevirerek yayınlıyoruz.

OECD ve PISA Eğitime Dünya Çapında Zarar Veriyor 

Orjinal Başlık: OECD and Pisa tests are damaging education worldwide – academics  1

OECD’nin PISA (Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı) direktörü Dr. Andreas Schleicher’a yazılan bu mektupta, dünyanın dört bir yanından akademisyenler, PISA’nın etkileri hakkındaki endişelerini dile getirdi ve bir sonraki testin durdurulması çağrısında bulundu.

Sayın Dr. Schleicher,

Size OECD’nin PISA direktörü olarak yetkiniz dolayısıyla yazıyoruz. Şu an 13. yılında olan PISA, OECD üyesi ve üyesi olmayan (son verilere göre 60’tan fazla) ülkeleri, 15 yaş grubu öğrencilerinin matematik, fen ve okuma alanlarındaki akademik başarılarına göre sıralayan dünya çapında bir araç olarak bilinmektedir. Üç yılda bir yürütülen PISA’nın sonuçları hükümetler, eğitim bakanları ve gazetelerin yayın kurulları tarafından endişeyle beklenmekte ve birçok politika raporunda bu sonuçlara güvenilir olarak referans verilmektedir. Sonuçlar birçok ülkenin eğitim uygulamalarını derinden etkilemeye başlamış bulunmaktadır. PISA sonuçları doğrultusunda, ülkeler kendi sıralamalarını iyileştirmek umuduyla eğitim sistemlerini revize etmektedir. PISA’da ilerleme kaydedilememesi, kriz deklarasyonlarına ve “PISA şokuna” neden olmakta, bunu istifa çağrıları ve PISA kurallarını göz önünde bulunduran kapsamlı reformlar takip etmektedir.

PISA sıralamalarının olumsuz neticelerinden açıkçası endişe duyuyoruz. Endişelerimizden bazıları :

 • Birçok ülkede standartlaştırılmış sınavlar (geçerliliği ve güvenilirliği ile ilgili ciddi çekincelere rağmen) on yıllardır kullanılırken PISA; benzeri sınavların sayısının ve nicel ölçümlere güvenin önemli ölçüde artmasına neden oldu. Örneğin ABD’de, öğrenciler kadar öğretmenleri ve yöneticileri de, hatalı olduğu bilinen sonuçlara göre (Örn. Bkz. Finlandiya’nın PISA tablosunda açıklanamayan düşüşü) sıralayan ve etiketleyen; öğrenci, öğretmen ve yönetici değerlendirmeleri için standartlaştırılmış sınav uygulamalarının kullanımını artıran Race to Top programının meşrulaştırılması için PISA en önemli gerekçe olarak öne sürülmüştür.
 • Eğitim uygulamalarında kalıcı değişikliklerin sonuç vermesi için birkaç yıl değil, on yıllar gerektiğini gösteren araştırmalara rağmen, üç yıllık değerlendirme döngüsüyle PISA; eğitim politikalarında odağın, bir ülkenin sıralamada hızla yükselmesini sağlamak için tasarlanmış, kısa dönemli düzenlemeler üzerine kaymasına neden olmuştur. Örneğin, öğretmen algısının ve öğretmenlik mesleğinin saygınlığının, öğretim niteliği üzerinde güçlü bir etkisi olduğu bilinmektedir fakat bu algı, kültürler arasında önemli ölçüde farklılaşmaktadır ve kısa dönemli politikalarla kolayca değiştirilebilir konumda değildir.
 • PISA eğitimin ölçülebilir boyutlarının dar bir aralığına vurgu yaparak, odağı fiziksel, ahlaki, yurttaşlık ve sanatsal gelişim gibi eğitimin daha az ölçülebilir ya da ölçülemez hedeflerinden uzağa çekmekte, böylece eğitimin ne olduğu ve ne olması gerektiği ile ilgili kolektif tasavvurumuzu tehlikeli derecede kısıtlamaktadır.
 • Bir ekonomik kalkınma örgütü olan OECD, doğal olarak devlet okullarının ekonomik rolü lehine vurgu yapmaktadır. Fakat genç erkek ve kadınları kazançlı bir istihdama hazırlamak, toplumsal eğitimin tek amacı olmak bir kenara, ana hedeflerinden biri bile değildir. Toplumsal eğitim, öğrencileri demokratik halk yönetimine katılmaya, ahlaki eyleme, kişisel gelişim ve iyi olma haline hazırlamak zorundadır.
 • Eğitimi ve dünya çapındaki çocukların hayatını iyileştirmek için açık ve meşru yetkileri olan UNESCO ve UNİCEF gibi Birleşmiş Milletler örgütlerinin aksine, OECD’nin böyle bir yetkisi yoktur. Yetkisi olmadığı gibi, şu an eğitimle ilgili karar alma süreçlerine demokratik katılım için etkin mekanizmaları da bulunmamaktadır.
 • OECD, PISA’yı uygulamak ve takip sistemleri oluşturmak için “kamu-özel ortaklıklar” oluşturmayı benimsemiş ve PISA tarafından ortaya çıkarılmış, gerçek ya da algılanan- her türlü eksiklikten finansal kazanç sağlamaya çalışan, çok-uluslu kar amacı güden şirketlerle ittifaklar oluşturmuştur. Bu şirketlerden bazıları Amerikan okullarına ve okul bölgelerine bir yandan kar amacı güderek devasa eğitim hizmeti sağlarken, diğer yandan yine aynı amaçla OECD’nin şu an PISA programını başlatmayı planladığı Afrika’da, ilköğretim seviyesinde eğitimi geliştirme planlarını sürdürmektedir.
 • Sonuncusu ve en önemlisi olarak: süregelen küresel sınav döngüsüyle yeni PISA rejimi, kaçınılmaz olarak daha fazla ve daha uzun süre çoktan seçmeli sınavlara, dışarıdan dayatılmış her yönüyle planlanmış derslere ve öğretmenler için daha az özerkliğe neden olarak, çocuklarımıza zarar verip, sınıflarımızı zayıflatmaktadır. Böylece PISA okullarda zaten yüksek olan, öğrencilerin ve öğretmenlerin iyi olma hallerini tehlikeye sokan stres seviyesini, daha da yukarılara çekmiştir.

Bu gelişmeler yaygın şekilde kabul görmüş iyi eğitim ve demokratik uygulama ilkeleriyle açık bir çatışma içerisindedir:

 • Hangi sonuçtan kaynaklanırsa kaynaklansın, hiçbir reform niteliğin tek ve daraltılmış ölçümüne dayandırılamaz.
 • Hangi sonuçtan kaynaklanırsa kaynaklansın, hiçbir reform, bir ülkenin sosyo-ekonomik eşitsizliği başta gelmek üzere, eğitimsel olmayan faktörlerin rolünü görmezden gelemez. ABD dahil birçok ülkede, fakir ve zengin arasındaki eğitimsel farkın, ne kadar etkili olursa olsun hiç bir reformun onaramayacağı kadar açıldığını ortaya koyan eşitsizlikte, son 15 yıl içerisinde ciddi bir artış meydana gelmiştir.
 • Toplumlarımızın hayatını bu kadar derinden etkileyen tüm diğer örgütler gibi, OECD de, bu toplulukların üyelerine karşı demokratik hesap verebilirlik anlamında açık olmalıdır.

Sadece eksikliklere ve problemlere değinmek için yazmıyoruz. Aynı zamanda yukarıda bahsedilen endişeleri teskin edecek yapıcı fikirler ve öneriler sunmak istiyoruz. Bu fikirler ve öneriler tam anlamıyla son halini almamış olsa da, yukarıda bahsedilen olumsuz etkiler olmaksızın öğrenmenin nasıl iyileştirilebileceğine örnek teşkil etmektedirler:

 1. Sıralama tablolarına alternatif geliştirin: değerlendirme çıktılarını daha anlamlı ve daha az sansasyona neden olacak şekilde raporlama yöntemleri bulun. Örneğin, 15 yaş grubu öğrencilerin sürekli olarak çocuk iş gücüne dahil edildiği gelişmekte olan ülkeleri ile birinci dünya ülkelerini karşılaştırmak, ne eğitimsel olarak ne de siyasi olarak anlamlı değildir ve bu durum OECD’yi eğitimsel kolonizasyon suçlamalarına açık hale getirmektedir.
 2. İlgili tüm paydaşların ve akademisyenlerin katılımına olanak sağlayın: bugüne kadar, uluslararası öğrenmenin ne olduğu ve nasıl ölçüldüğü üzerinde en büyük etkiyi yaratan gruplar psikometrist, istatistikçiler ve ekonomistlerdir. Aileler, eğitimciler, yöneticiler, topluluk liderleri, öğrenciler; antropoloji, sosyoloji, tarih, felsefe, dilbilim, güzel sanatlar ve beşeri bilimler alanlarından akademisyenler dahil birçok grubun yanı sıra onlar da masanın etrafında olmayı hakkediyorlar. 15-yaş öğrencilerinin eğitiminde neyi, nasıl ölçeceğimiz, yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde tüm bu grupların dahil edilmesiyle, tartışmaya tabi tutulmalıdır.
 3. Misyonları toplumsal eğitimin ekonomik boyutlarının ötesine geçen; sağlık, insani gelişim, iyi olma hali, öğrencinin ve öğretmenlerin mutluluğuna odaklanan ulusal ve uluslararası örgütleri, ölçme metotlarının oluşturulma sürecine dahil edin. Bu yukarıda bahsi geçen Birleşmiş Milletler örgütlerini ve örnek vermek gerekirse; öğretmenler, aileler ve idari kurumları da kapsamalıdır.
 4. PISA’nın doğrudan ve dolaylı yönetim maliyetini açıklayın, böylece üye ülkelerdeki vergi mükellefleri, bu testlere harcanan milyon dolarların alternatif kullanımlarını değerlendirebilsinler ve katılmaya devam etmek isteyip istemediklerine karar verebilsinler.
 5. Uluslararası bağımsız gözetim ekiplerinin, PISA yönetimini başlangıçtan uygulamaya kadar izlemesine izin verin, böylece sınav formatı, istatistikleri ve puanlandırma prosedürü hakkındaki sorular, adil olmayan veya taraflı karşılaştırmalar yönündeki suçlamalara karşı adil bir şekilde değerlendirilsin.
 6. Üç yılda bir uygulanan PISA değerlendirmesinde, görünüşte ya da gerçekte var olan çıkar çatışmalarından kaçınmak için, hazırlanmasında, uygulanmasında, takip edilmesinde kar amacı güden özel şirketlerin rolü hakkında detaylı bilgi sağlayın.
 7. Ölçmenin ezici gücünü yavaşlatın. Yerel, ulusal ve uluslararası seviyede bahsedilen konuların tartışılması adına zaman kazanmak için bir sonraki PISA uygulamasını atlayın. Bu, yeni ve iyileştirilmiş ölçme modelleri üzerine önerilen tartışmaların sonucunda ortaya çıkacak olan kolektif bilgiyi kapsayacak zamanı verecektir.

OECD’nin PISA uzmanlarının, eğitimi içtenlikle iyileştirme motivasyonuyla çalışmakta olduğunu addediyoruz. Fakat örgütünüzün dünya çapında eğitimin araçları ve sonuçları konusunda küresel olarak böylesine söz sahibi olmasını anlamakta zorluk çekiyoruz. OECD’nin standartlaştırılmış sınavlara yönelik sınırlı odağı, öğrenmeyi angaryaya dönüştürme ve öğrenmeden alınan keyfi sona erdirme riski taşıyor. PISA’nın birçok ülkeyi daha yüksek sınav sonuçları elde etmek için uluslararası rekabete sokması nedeniyle, OECD kendi hedeflerinin gereklerini ve sınırlarını düşünmeden, dünya çapında eğitim politikalarını şekillendirme gücünü kendinde görmektedir. Eğitim geleneklerinin ve kültürlerinin çeşitliliğini tek, dar, yanlı kıstaslarla ölçmek, sonunda okullarımızda ve öğrencilerimizde onarılamaz zararlara neden olacaktır.

Saygılarımızla,

Andrews, Paul Professor of Mathematics Education, Stockholm University

Atkinson, Lori New York State Allies for Public Education

Ball, Stephen J Karl Mannheim Professor of Sociology of Education, Institute of Education, University of London

Barber, Melissa Parents Against High Stakes Testing

Beckett, Lori Winifred Mercier Professor of Teacher Education, Leeds Metropolitan University

Berardi, Jillaine Linden Avenue Middle School, Assistant Principal

Berliner, David Regents Professor of Education at Arizona State University

Bloom, Elizabeth EdD Associate Professor of Education, Hartwick College

Boudet, Danielle Oneonta Area for Public Education

Boland, Neil Senior lecturer, AUT University, Auckland, New Zealand

Burris, Carol Principal and former Teacher of the Year

Cauthen, Nancy PhD Change the Stakes, NYS Allies for Public Education

Cerrone, Chris Testing Hurts Kids; NYS Allies for Public Education

Ciaran, Sugrue Professor, Head of School, School of Education, University College Dublin

Deutermann, Jeanette Founder Long Island Opt Out, Co-founder NYS Allies for Public Education

Devine, Nesta Associate Professor, Auckland University of Technology, New Zealand

Dodge, Arnie Chair, Department of Educational Leadership, Long Island University

Dodge, Judith Author, Educational Consultant

Farley, Tim Principal, Ichabod Crane School; New York State Allies for Public Education

Fellicello, Stacia Principal, Chambers Elementary School

Fleming, Mary Lecturer, School of Education, National University of Ireland, Galway

Fransson, Göran Associate Professor of Education, University of Gävle, Sweden

Giroux, Henry Professor of English and Cultural Studies, McMaster University

Glass, Gene Senior Researcher, National Education Policy Center, Santa Fe, New Mexico

Glynn, Kevin Educator, co-founder of Lace to the Top

Goldstein, Harvey Professor of Social Statistics, University of Bristol

Gorlewski, David Director, Educational Leadership Doctoral Program, D’Youville College

Gorlewski, Julie PhD, Assistant Professor, State University of New York at New Paltz

Gowie, Cheryl Professor of Education, Siena College

Greene, Kiersten Assistant Professor of Literacy, State University of New York at New Paltz

Haimson, Leonie Parent Advocate and Director of “Class Size Matters”

Heinz, Manuela Director of Teaching Practice, School of Education, National University of Ireland Galway

Hughes, Michelle Principal, High Meadows Independent School

Jury, Mark Chair, Education Department, Siena College

Kahn, Hudson Valley Against Common Core

Kayden, Michelle Linden Avenue Middle School Red Hook, New York

Kempf, Arlo Program Coordinator of School and Society, OISE, University of Toronto

Kilfoyle, Marla NBCT, General Manager of BATs

Labaree, David Professor of Education, Stanford University

Leonardatos, Harry Principal, high school, Clarkstown, New York

MacBeath, John Professor Emeritus, Director of Leadership for Learning, University of Cambridge

McLaren, Peter Distinguished Professor, Chapman University

McNair, Jessica Co-founder Opt-Out CNY, parent member NYS Allies for Public Education

Meyer, Heinz-Dieter Associate Professor, Education Governance & Policy, State University of New York (Albany)

Meyer, Tom Associate Professor of Secondary Education, State University of New York at New Paltz

Millham, Rosemary PhD Science Coordinator, Master Teacher Campus Director, SUNY New Paltz

Millham, Rosemary Science Coordinator/Assistant Professor, Master Teacher Campus Director, State University of New York, New Paltz

Oliveira, Andreotti Vanessa Canada Research Chair in Race, Inequality, and Global Change, University of British Columbia

Sperry, Carol Emerita, Millersville University, Pennsylvania

Mitchell, Ken Lower Hudson Valley Superintendents Council

Mucher, Stephen Director, Bard Master of Arts in Teaching Program, Los Angeles

Tuck, Eve Assistant Professor, Coordinator of Native American Studies, State University of New York at New Paltz

Naison, Mark Professor of African American Studies and History, Fordham University; Co-Founder, Badass Teachers Association

Nielsen, Kris Author, Children of the Core

Noddings, Nel Professor (emerita) Philosophy of Education, Stanford University

Noguera, Pedro Peter L. Agnew Professor of Education, New York University

Nunez, Isabel Associate Professor, Concordia University, Chicago

Pallas, Aaron Arthur I Gates Professor of Sociology and Education, Columbia University

Peters, Michael Professor, University of Waikato, Honorary Fellow, Royal Society New Zealand

Pugh, Nigel Principal, Richard R Green High School of Teaching, New York City

Ravitch, Diane Research Professor, New York University

Rivera-Wilson, Jerusalem Senior Faculty Associate and Director of Clinical Training and Field Experiences, University at Albany

Roberts, Peter Professor, School of Educational Studies and Leadership, University of Canterbury, New Zealand

Rougle, Eija Instructor, State University of New York, Albany

Rudley, Lisa Director: Education Policy-Autism Action Network

Saltzman, Janet Science Chair, Physics Teacher, Red Hook High School

Schniedewind, Nancy Professor of Education, State University of New York, New Paltz

Silverberg, Ruth Associate Professor, College of Staten Island, City University of New York

Sperry, Carol Professor of Education, Emerita, Millersville University

St. John, Edward Algo D. Henderson Collegiate Professor, University of Michigan

Suzuki, Daiyu Teachers College at Columbia University

Swaffield, Sue Senior Lecturer, Educational Leadership and School Improvement, University of Cambridge

Tanis, Bianca Parent Member: ReThinking Testing

Thomas, Paul Associate Professor of Education, Furman University

Thrupp, Martin Professor of Education, University of Waikato, New Zealand

Tobin, KT Founding member, ReThinking Testing

Tomlinson, Sally Emeritus Professor, Goldsmiths College, University of London; Senior Research Fellow, Department of Education, Oxford University

Tuck, Eve Coordinator of Native American Studies, State University of New York at New Paltz

VanSlyke-Briggs Kjersti Associate Professor, State University of New York, Oneonta

Wilson, Elaine Faculty of Education, University of Cambridge

Wrigley, Terry Honorary senior research fellow, University of Ballarat, Australia

Zahedi, Katie Principal, Linden Ave Middle School, Red Hook, New York

Zhao, Yong Professor of Education, Presidential Chair, University of Oregon