TEDMEM Ekip Arkadaşları Arıyor

TEDMEM Ekip Arkadaşları Arıyor

TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı

Türk Eğitim Derneğinin düşünce kuruluşu TEDMEM, 2012 yılında eğitim konularıyla ve politikalarıyla ilgilenmek üzere kurulmuştur. TEDMEM’in kuruluş amacı, çocuklarımızın mutlu olacağı bir eğitim sistemi inşasına hizmet etmektir. TEDMEM; kanıta dayalı verilerle yenilikçi ve işe yarayan eğitim politikaları geliştirilmesine ve uygulanmasına katkı sağlamakta ve bu suretle “eğitimin vazgeçilmezliği” algısını toplumda güçlendirmek için çalışmaktadır. Karar alıcılar, yöneticiler, öğretmenler, eğitim kuruluşları, sivil toplum temsilcileri, akademisyenler ve diğer paydaşlar arasında bir köprü görevi gören TEDMEM; Türk eğitim sisteminin kalitesinin geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçlayan yayınlar hazırlamakta ve etkinlikler düzenlemektedir.

İş tanımı

Eğitim Araştırmaları Uzmanının Koordinatöre veya Direktöre bağlı olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim politikaları, yasal düzenlemeler, planlar ve projeksiyon çalışmaları ile alan uygulamalarını aktif olarak izlemek; bu konularda paydaşların çalışmalarına katkı sağlayacak değerlendirme, eleştiri ve önerileri içeren görüş yazıları hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda eğitimle ilgili gelişmeleri ve eğilimleri izlemek; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kuruluşlar tarafından yayımlanan veri, istatistik ve raporlar ile OECD, UNESCO, Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme, analiz ve raporları sistematik olarak izlemek, uluslararası eğitim değerlendirmelerinin sonuçlarını derlemek, Türkiye ile ilgili olası çıkarım ve değerlendirmeleri yapmak, gerektiğinde bunlara ilişkin bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak.
 • TEDMEM’in yıllık çalışma programının oluşturulması için görüş ve öneriler geliştirmek, çalışma programında yer alan araştırma, değerlendirme, görüş oluşturma ve raporlama çalışmalarını bağımsız olarak veya diğer uzmanlarla işbirliği yaparak yürütmek.
 • Dâhil olduğu araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi veya sonuçlarının paylaşımı ile belirlenen konularda yapıcı bir tartışma/paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla toplantı ve konferans organizasyonu düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak.
 • Hazırlanan analiz, araştırma, değerlendirme, görüş, bilgi notu ve benzeri çalışmaların kamuoyu ile paylaşımı için içerik oluşturmak, basın danışmanı ve kurumsal iletişim direktörlüğü ile işbirliği yapmak.
 • TEDMEM’i çeşitli etkinliklerde ve işbirliklerinde temsil etmek.

Adaylarda aranan özellikler

 • Eğitim: Tercihen eğitim bilimleri ve öğretmenlik alanlarında olmak üzere en az yüksek lisans derecesine sahip olmak (Adayın deneyim ve ilgisine bağlı olarak öğretmenlik alanları dışında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ekonomi gibi sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi olanlar da değerlendirmeye alınabilir.) Doktora derslerini tamamlamış olmak veya doktora derecesini almış olmak tercih sebebidir.
 • Deneyim: En az 2 yıl olmak üzere rapor yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığını gösteren profesyonel ve/veya akademik deneyim.
 • Bilgi/Beceri:
  • Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade edebilme,
  • Alandaki araştırma, rapor ve diğer yayınları sentezleyebilme,
  • İyi düzeyde İngilizce bilme (alanyazını takip etme, sentezleme, yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmek için yeterli düzeyde),
  • Ekip çalışması ve işbirliği yapabilme,
  • İyi düzeyde Microsoft Word, Excel, Powerpoint, çevrimiçi toplantı/çalışma programlarını kullanabilme,
  • Tercihen çeşitli nitel veya nicel araştırma yöntemlerini uygulayabilme,
  • Tercihen yaygın olarak bilinen istatistiksel analiz programlarını kullanabilme.

Çalışma Yeri ve Şekli: Ankara’da tam zamanlı ve yüz yüze çalışmayı gerektirmektedir.

 • İlgili pozisyona başvuracak adayların tercihen Ankara’da ikamet etmesi gerekmektedir.

Başvuru ile birlikte sunulması istenen belgeler/bilgiler:

 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanlarını gösteren belgeler,
 • 600 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmış; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve TEDMEM’e yapabileceğiniz katkıları anlatan bir niyet mektubu,
 • Daha önceki iş veya akademik çalışmalar gereği hazırlanmış/yayınlanmış bir yazı örneği,
 • Özgeçmiş,
 • Akademik ve/veya profesyonel çalışmalarınıza ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri ile bu kişilerle olan iş ilişkisinin/akademik ilişkinin veya neden bilgi sahibi olarak referans gösterildiğinin bir cümle ile ifade edilmesi.

Başvuru

Başvuru yapılan pozisyon için e-posta konu başlığında “TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı” notu açıkça belirtilerek, başvuruda istenen belgelerin en geç 5 Eylül 2022 tarihine kadar [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Dünya Bankası 2018 İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları

Dünya Bankası 2018 İnsan Sermayesi Endeksi Sonuçları

İnsanların yaşamları boyunca biriktirdiği bilgi, beceri ve sağlık düzeyi üzerinden tanımlanan insan sermayesinin, ülkelerin bugünkü gelir düzeyleri ne olursa olsun geleceğin ekonomisinde rekabet edebilmek için kritik önem taşıdığı vurgulanmaktadır. Buradan yola çıkan Dünya Bankası “İnsan Sermayesi Projesi” kapsamında 157 ülkenin 2017 yılında elde edilen verilerini analiz ederek, ülkelerin İnsan Sermayesi Endeksini (Human Capital Index – HCI) hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. 12 Ekim 2018 tarihinde paylaşılan raporda İnsan Sermaye Endeksi üzerinden Türkiye için öne çıkan bulgular aşağıda özetlenmiştir. Devamını Oku

1. Maarif Kongresi'nin Açış Konuşması

1. Maarif Kongresi’nin Açış Konuşması

1. MAARİF KONGRESİ’NİN AÇIŞ KONUŞMASI

15 Temmuz 1921

Mustafa Kemal Atatürk

Muhterem Hanımlar, Efendiler

Harb-i umûmî memleketimize bir mağlûbiyet tevcîh etti. Düşmanlarımız bunu vesile kılarak, milletimizi tamamen imhâ etmek istediler. Buna karşı vukûa gelen galeyân-ı milliyye, Ankara, muazzam bir sahne oldu. Bizi yaşatmamak isteyenlere karşı yaşamak hakkımızı müdafaa etmek üzere toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi, burada, Ankara’da toplandı. Bugün, Ankara, millî Türkiye’nin “millî maarifini” kuracak olan Türkiye Muallime ve Muallimler Kongresi’nin toplantısına sahne olmakla da iftihar etmektedir. Devamını Oku