Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi-TALIS 2018’den Yansımalar

Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi-TALIS 2018’den Yansımalar

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) tarafından yürütülen geniş ölçekli anketlerden birinin sonuçları daha geçtiğimiz günlerde elimize ulaştı. Her ne kadar henüz PISA, TIMMS değerlendirmeleri kadar popüler görünmese de TALIS 2018 (Teaching and Learning International Survey – Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Anketi) sonuçları üzerinden eğitim öğretim sistemimiz ile ilgili çıkaracağımız oldukça önemli sonuçlar var. Devamını Oku

Okullarda Ders Dışı Etkinliklerin İşlevleri

Okullarda Ders Dışı Etkinliklerin İşlevleri

Eğitimi en genel anlamıyla kültürel değerleri bireye kazandırma süreci olarak tanımlamaktayız. Bu süreçte bireyler; yetenek, beceri, tutum, estetik duyarlılık ve çeşitli olumlu davranışlar edinirler. Okullar, sağladıkları eğitsel yaşantılarla akademik bilgilerin yanı sıra öğrencilerin ilgi alanlarının ve becerilerinin gelişebileceği fırsatlar da sunmaktadırlar. Böylece okullar, öğretim işlevlerini dersler aracılığıyla yürütürlerken, eğitim işlevlerini ise ders dışı etkinliklerle bütünleştirerek yürütmektedirler (Akar ve Nayir, 2015). Devamını Oku

Uzaktan Eğitime Bir de Yakından (!) Bakalım…

Uzaktan Eğitime Bir de Yakından (!) Bakalım…

Öncelikle mevzu bahis eğitimle ilişkili kavramlar olduğunda söze şöyle başlamanın doğru olacağını düşünüyorum. Eğitimde hiçbir kavram diğerinin alternatifi değil, tamamlayıcısı ya da destekleyicisi olabilir. Burada kastetmek istediğim tam olarak eğitim ortamlarında kullanılan bir X yönteminin ya da modelinin diğerlerine kıyasla kurtarıcı olamayacağıdır. Bugün geleneksel olarak nitelendirdiğimiz öğretim yöntemlerinin bile etkisiz olduğundan söz edemeyiz. Eğitimde öğrencileri en iyi şekilde değerlendirmede X aracını kullanmalıyız gibi bir tezi savunmak da doğru değildir. Yine eğitim anlayışımızı Bloom taksonomisi doğrultusunda uygulama, değerlendirme, sentez gibi daha üst basamaklara çıkarma amacıyla “bilgi” (Ki içerisinde bilginin olmadığı hiçbir şeyden söz etmek mümkün müdür?) gibi değerli bir basamağı görmezden gelmek hata olur. Eğitim sistemi için A modeli en başarılıdır demek de tartışmalı bir yaklaşımdır. Felsefi açıdan düşündüğümüzde kime göre ya da neye göre? Devamını Oku

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

Çocuklara Yabancı Dil Öğretiminde Etkili Teknoloji Kullanımı

Teknolojinin öğretmenlerin yerini alacağı kaygısı çoktan kendisini teknoloji kullanan öğretmenlerin kullanmayanların yerini alacağı kaygısına bıraktı. Hassas bir konu olan teknoloji kullanımının çocuklara yabancı dil, özel olarak da İngilizce, öğretimindeki yeri gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Dijital yerli olarak bilinen günümüz çocuklarının teknoloji kullanıma yönelik ilgileri göz önünde bulundurularak dijital araçlar eğitim-öğretim süreçlerine iyi bir planlama sürecinde dahil edilmelidir. Devamını Oku

Evrensel ve Kitlesel Eğitim için MOOCs

Evrensel ve Kitlesel Eğitim için MOOCs

MOOCs (Massive Open Online Courses – Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler), çevrimiçi, yerden zamandan bağımsız, evrensel, aynı zamanda ücretsiz dersleridir. Temelde eğitim videoları odaklı görünse de bu dersler aslında farklı eğitim aktiviteleri ve sosyal öğrenme etkinlikleri de içermektedir. Servis sağlayıcı bir platform üzerinden sunulmak üzere çoğunlukla üniversitelerle işbirliği içerisinde geliştirilen bu dersler, tüm dünyanın erişimine açılmaktadır. Dersler Stanford, Harvard, Princeton, Yale, MIT, Oxford gibi saygın üniversitelerin öğretim elemanları ile yine evrensel anlamda isim yapmış kuruluşların uzmanları tarafından sunulmaktadır. Bu dersler farklı disiplinlere ilişkin anlatımları içerdiği gibi günlük hayatta ihtiyaç duyabileceğimiz informal, hobilere hitap eden çok farklı konularda eğitimleri de içermektedir. Genel itibariyle videoların süresinin kısa tutulduğu, haftalık ilerleyen bu eğitimleri özellikle yetişkinlerin aldığı görülmektedir. Devamını Oku

Öğretmen Niteliği ve Öğretmenin Değişen Rolleri

Öğretmen Niteliği ve Öğretmenin Değişen Rolleri

Gerek uluslararası gerekse ulusal düzeyde yapılan değerlendirme çalışmaları ve araştırmalar, öğretim sürecinin kilit noktası konusunda olan öğretmen niteliklerinin arttırılmasını öğretimde kaliteyi arttırmada en önemli faktör olarak nitelendirmektedir. Bu noktada öğretmen niteliğini arttırmanın bir kalıp ifade veya bir söylem olmaktan çıkıp somut göstergeler ışığında tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Alanyazında bu konuda çeşitli göstergeler tanımlanmakla beraber ülkemizde öğretmen profilinin bu özelliklerden hangileri ile ilgili gelişim ihtiyaçları olduğu başlıbaşına bir araştırma konusudur. Devamını Oku

Etkili Öğretmenlik

Etkili Öğretmenlik

Etkili öğretimden bahsetmeden önce öğretimin tanımı ile işe başlamak gerektiği düşüncesindeyim. Öğretim, öğretme faaliyetlerinin planlı-programlı ve sistemli düzenlemelerle yapılması anlamına gelen iştir. Öğretimin temel şartı ise öğrenmedir. Öğrenme; bilişsel, duyuşsal, psikomotor olmak üzere üç ögeye ayrılan ve davranışlarda meydana gelen değişikliklerin tümünü içeren bir süreçler bütünüdür. Öğrenme, bilginin hazır bulunduğu yerde değil, keşfedildiği yerdedir. John Dewey “Sınıfta öğrenme olmuyorsa öğretim diye bir şey yoktur.” derken, öğretimin birincil şartına işaret etmiştir. Devamını Oku

Bir Matematik Öğretmeninin Gözünden Öğrencilerimizin PISA Matematik Başarısı

Bir Matematik Öğretmeninin Gözünden Öğrencilerimizin PISA Matematik Başarısı

Öğrencilerimizin PISA sorularında gösterdikleri matematik başarı seviyesinin düşük olması ülkemizdeki eğitim anlayışı ve buna bağlı olarak öğretim metodları ile ilişkili olabilir. Ülkemizde programlar teorik olarak oldukça sağlam temellere dayansa da bu programların uygulanışında programın beklediği ya da tanımladığı anlayışların ne kadar yansıtılabildiği büyük bir soru işareti oluşturmakta. PISA sorularının yapısı, öğrencilerin bir konudaki salt bilgilerini ölçmek yerine o bilgileri ve çeşitli becerileri de beraberinde kullanarak çözüme ulaşabilecekleri durumları içeriyor. Bizim sistemde konuya, soruya odaklı yaklaşımımız PISA gibi sınavlardaki beklentileri karşılama konusunda yeterli olmuyor. Bunun yanı sıra öğrencilerin bu tür sınavlara yönelik yaklaşımı da önemli bir etken. Öğrencilerimiz ağırlıklı olarak not odaklı bir sınav anlayışına sahipler. Böyle bir sınava girdiklerinde sonucun ne yönde etkileri olacağı onların sınavdaki başarı/başarısızlıklarına etki ediyor. Burada kültürün ve o kültürdeki eğitime, sınavlara, değerlendirmeye bakış açısının da önemli bir rolü var. Devamını Oku