TEDMEM Ekip Arkadaşları Arıyor

TEDMEM Ekip Arkadaşları Arıyor

TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı

TEDMEM, eğitim sistemi için proaktif bir şekilde, kanıta dayalı araştırma verisi, fikir ve yayın üretip kamuoyuna mal etmeyi amaçlayan bağımsız bir düşünce kuruluşudur. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken paydaşlarımızla iyi niyete ve yapıcı bir etkileşime dayanan bir duruşu esas alıyoruz. Öğretmenler, kanaat önderleri, politikacılar, kamu politikasını yönlendiren kuruluşlar, eğitim kuruluşları, üçüncü sektör temsilcileri, özel sektör temsilcileri, medya mensupları ve akademisyenleri değerli paydaşlarımız olarak görüyoruz. Onlarla birlikte, kanıta dayalı bilgiler üzerinden eğitimin çözümlerini ve sorunlarını değerlendirerek ülkemiz için eğitim aracılığıyla daha iyi bir gelecek inşasına katkı sağlayacak analizler, değerlendirmeler, eleştiriler, öneriler ve çözümler üretmek için çalışıyoruz. TEDMEM olarak bu çalışmalarımızda bize güç katacak ekip arkadaşları arıyoruz.

İş tanımı

Eğitim ve Sosyal Araştırmalar Uzmanının Koordinatöre veya Direktöre bağlı olarak aşağıdaki sorumlulukları yerine getirmesi beklenir:

 • Eğitim politikaları, yasal düzenlemeler, planlar ve projeksiyon çalışmaları ile alan uygulamalarını aktif olarak izlemek, bu konularda paydaşların çalışmalarına katkı sağlayacak değerlendirme, eleştiri ve önerileri içeren görüş yazıları hazırlamak.
 • Ulusal ve uluslararası alanda eğitimde gelişmeleri ve eğilimleri izlemek; Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu ve diğer kuruluşlar tarafından yayımlanan veri, istatistik ve raporlar ile OECD, UNESCO, IBE Dünya Bankası gibi kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen değerlendirme, analiz ve raporları sistematik olarak izlemek, uluslararası eğitim değerlendirmelerinin sonuçlarını derlemek, Türkiye ile ilgili olası çıkarım ve değerlendirmeleri yapmak, , gerektiğinde bunlara ilişkin bilgi notları ve/veya sunumlar hazırlamak.
 • TEDMEM’in yıllık çalışma programının oluşturulması için görüş ve öneriler geliştirmek, çalışma programında yer alan araştırma, değerlendirme, görüş oluşturma ve raporlama çalışmalarını bağımsız olarak veya diğer uzmanlarla işbirliği yaparak yürütmek.
 • Dâhil olduğu araştırma, analiz, değerlendirme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesi veya sonuçlarının paylaşımı ile belirlenen konularda yapıcı bir tartışma/paylaşım ortamı oluşturmak amacıyla toplantı ve konferans organizasyonu düzenlemek, düzenlenmesine katkı sağlamak.
 • Hazırlanan analiz, araştırma, değerlendirme, görüş, bilgi notu ve benzeri çalışmaların kamuoyu ile paylaşımı için içerik oluşturmak, basın danışmanı ve kurumsal iletişim direktörlüğü ile işbirliği yapmak.

Adaylarda aranan özellikler

 • Eğitim: Tercihen eğitim bilimleri ve öğretmenlik alanlarında olmak üzere yüksek lisans derecesine sahip olmak. Adayın deneyim ve ilgisine bağlı olarak öğretmenlik alanları dışında uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi ve ekonomi gibi sosyal bilimler alanlarında yüksek lisans derecesi olanlar da değerlendirmeye alınabilir. Doktora derslerini tamamlamış olmak veya doktora derecesini almış olmak tercih sebebidir.
 • Deneyim: En az 2 yıl olmak üzere rapor yazma ve araştırma becerilerinin kullanıldığını gösteren profesyonel ve/veya akademik deneyim.
 • Bilgi/Beceri:
  • Kendini sözlü ve yazılı olarak akıcı, anlaşılır, dil kurallarıyla uyumlu ve güçlü bir biçimde ifade edebilme,
  • Alandaki araştırma, rapor ve diğer yayınları sentezleyebilme,
  • İyi düzeyde İngilizce bilme (alanyazını takip etme, sentezleme, yazılı veya sözlü olarak ifade edebilmek için yeterli düzeyde),
  • Ekip çalışması ve işbirliği yapabilme,
  • İyi düzeyde Microsoft Word, Excel, Powerpoint, çevrimiçi toplantı/çalışma programlarını kullanabilme,
  • Tercihen çeşitli nitel veya nicel araştırma yöntemlerini uygulayabilme,
  • Tercihen yaygın olarak bilinen istatistiksel analiz programlarını kullanabilme.
 • Adayların Ankara’da ikamet ediyor olması gerekmektedir.

Başvuru ile birlikte sunulması istenen belgeler/bilgiler:

 • Lisans ve yüksek lisans mezuniyet alanlarını gösteren belgeler,
 • 600 sözcüğü geçmeyecek şekilde yazılmış; bu pozisyonla ilgilenme nedenlerinizi ve TEDMEM’e yapabileceğiniz katkıları anlatan bir niyet mektubu,
 • Daha önceki iş veya akademik çalışmalar gereği hazırlanmış/yayınlanmış bir yazı örneği,
 • Özgeçmiş,
 • Akademik ve/veya profesyonel çalışmalarına ilişkin bilgi aktarabilecek iki referans kişiye ait iletişim bilgileri ile bu kişilerle olan iş ilişkisinin/akademik ilişkinin veya neden bilgi sahibi olarak referans gösterildiğinin bir cümle ile ifade edilmesi.

Başvuru yapılan pozisyon için “TEDMEM Eğitim Araştırmaları Uzmanı” notunu açıkça belirtilerek, başvuruda istenen  belgelerin [email protected] adresine 30 Kasım 2020 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.