SSCI ve SCI'nın Tayvan Akademisi Üzerine Etkisi

SSCI ve SCI’nın Tayvan Akademisi Üzerine Etkisi

SSCI ve SCI’ nın Tayvan akademisi üzerine etkisi: Adil bir oyun için haykırma!

Dünya bilgi odaklı bir ekonomiye dönüşmekte ve küresel güçler toplumsal kesimleri etkilemektedir. Uluslararası rekabeti elde etmek için yüksek eğitimin gelişmesindeki kalite, ulusal bir önceliğe sahip olmaktadır. Bir taraftan; internet ve bilimsel gelişmeler, ulaşılabilir ve açık bilgi ile dolu yeni bir akademik dünya yaratmakta, öte yandan; üniversitelerin genişlemesinin bir sonucu olarak eğitim kaynaklarında eşitsizliğinin artması, çoğu gelişen toplumda sosyal tartışmalar yaratmaktadır (Altbach, 2004 1; Yang 2001 2). Küreselleşme ile birlikte, devlet üniversiteleri özel mal haline dönüştü. Çoğu ulus, kurumsal imtiyazı arttırmak için kamu yüksek eğitim sistemlerini yeniden yapılandırmaya girişti. Hükümetin, devlet müdahalesini en aza indirmesi ve serbestleştirme çalışmaları, bireysel üniversitelerin rekabetçi olmasını gerektirdi. Bu durum, eğitim sistemi içerisindeki pazar mekanizmasını etkiledi (Giroux, 2002 3; Dale, 2001 4). Dünya çapında siyasa yapıcıları, uluslararası rekabeti ve akademik etkinliği teşvik etmek için üniversite bütçe planlarını yeniden değerlendirmeye başladılar (Chou, 2008 5).

Küresel üniversite sıralamasındaki yarışın öneminin artması, Doğu Asya’daki akademik yönetimin yaklaşımında değişim ile sonuçlandı. Çoğu hükümet, küresel rekabeti ve uluslararası görünebilirliği kolaylaştırmak için önde gelen üniversitelerini farklı stratejiler ile tanıştırdı ve fon planları başlattı. Değişen üniversite yönetimindeki bu temel eğilim, üniversitelerin araştırma üretkenliği için düzenleyici değerlendirme planının ortaya çıkması demektir. Örneğin, 1994 yılında üniversiteler kanunu düzelendi. Üniversiteler Milli Eğitim Bakanlığı’nın geleneksel merkezi kontrolünden çıkarılıp, daha demokratik bir çevreye dönüştürüldü. Tayvan hükümeti, halkın taleplerine cevap verebilmek için yüksekokul ve üniversitelere önem verdi. 2008 yılında üniversitelerdeki öğrenci sayısı 1.12 milyona yükseldi.(Kişi başı gelir yaklaşık 17.000 dolar). Üniversite sayısı; 51’i devlet, 97’si özel ayrıca 15’i mesleki okul olmak üzere, toplamda 168’ e ulaştı. 2009 yılında kolej ve üniversite öğrencisi sayısı 1.337 milyona ulaştı. Bu da, Tayvan nüfusunun (yaklaşık 23 milyon) %5.8’lik kısmını oluşturuyor (MEB, 2011; Chou ve Ching, 2012 6).

Hükümet, üniversite kontrolünü rahatlatmasına rağmen, pazar rekabet mekanizması halk ve özel kurumlar arasındaki kaynakların eşit olmayan dağılımını arttırdı. Bu durum, yüksek eğitim kurumları ve fakültelerde sosyal tabakalaşmanın artmasına sebep oldu (Mok, 2003 7). Yükseköğretim kurumlarının sayıca artması, üniversiteler ve kolejler arasında uluslararasılaştırma yarışı üretti. Üniversitelerin uluslararasılaştırılması, sadece kamu kaynaklarının dağılımından değil, aynı zamanda yüksek eğitim reform politikalarının kolaylaştırılması senaryosundan kaynaklanmaktadır. Örneğin 2003 yılında, akademik performans için değerlendirme standartları olarak uluslararası yayın göstergeleri (örneğin SSCI, SCI ve EI) benimsendi. Bu standartlar, çoğunluğu İngilizce konuşan Avusturalya, Kanada, ABD, İngiltere ve Yeni Zelanda üniversitelerinin, özellikle fen ve mühendislik bölümleri tarafından uzun zaman önce kabul edilmişti. Bu standartların teşvik edilmesi, Tayvan’ın yüksek eğitim kurumlarındaki kalite ve rekabeti arttırabilir. Tayvan’daki yükseköğretim kurumlarındaki akademisyenler, tanıtım ve akreditasyon uğruna SSCI, SCI ve EI indekslerinde yer alan dergilerde yayın yapmaları için büyük bir baskı altına alındılar. 2005 yılında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 5 yıllık, 50 milyon dolar ile birinci sınıf üniversite yaratma programı başlatılmıştır. Bu program, oldukça rekabetçi bir plana dayanmaktadır, seçilen önde gelen üniversitelere fon ve kaynak dağılımını hedeflemektedir. Örneğin; Ulusal Tayvan Üniversitesi, beşeri bilimler kursları ve sosyal bilimler kurslarından daha fazla doğa bilimleri kursları sunmaktadır. Sonuç olarak Tayvan’da, sosyal bilimler odaklı Ulusal Şengay Üniversitesi dışında, seçilen üniversitelere zengin araştırma olanakları ve finansal yardım aktarıldı.

Son 20 yıllık Tayvan yüksek eğitim sistemine bakıldığında, kalitenin devamı ve uluslararası rekabet için gerekliliklerin buluşması, politika yapıcılar için temel endişe kaynağı olmaktadır. 2005 yılından bu yana, üniversitelerde akademik üstünlüğü arttırmak, resmi bir üniversite değerlendirme politikası kurmak, rekabeti ve Tayvan üniversitelerinin uluslararası görünürlüğünü geliştirmek için, bir seri üniversite yönetim politikaları uygulanmıştır. Böyle yaparak, hükümet değerlendirme sonuçları ve halk fon dağılımları arasındaki açık ilişki yasallaştırılmıştır. Araştırma performansı, Science Citation Index (SCI), Social Sciences Citation Index (SSCI) ve (Art)Sanat ve (Humanities) Beşeri Bilimler indeksinde yer alan dergilerdeki yayınlanan makale sayısı ve alıntı oranları aracılığıyla değerlendirilmektedir. Bu yüzden, değerlendirme oldukça nicel bir boyuttadır. Bu değerlendirme standartları Tayvan’da bilim insanlarının uluslararası dergilerde yayın yapmaya odaklanmalarına sebep olmaktadır. Aynı zamanda yayın dili olarak da Çince yerine İngilizceyi tercih etmektedirler (Chen & Qian, 2004 8). Hükümetlerin akademik mükemmelliği cesaretlendirme çabalarına rağmen, yukarıda bahsedilen nicel değerlendirme göstergeleri beşeri bilimler ve sosyal bilimler tarafından gelen sert şikayetlerle sonuçlanmıştır. Çünkü tüm disiplinler için aynı değerlendirme beklentisi oluşmuş, farklı disiplinlerin belirgin karakteristikleri büyük ölçüde yok sayılmıştır. Dolayısıyla, bazı bölümlerdeki akademik personel adil olmayan bir yarışın içinde olduklarını ifade ediyorlar.

Bu indekslerin popülaritesine rağmen, Florida State Üniversitesi (2007), yukarıda bahsedilen indekslerin sadece bibliyografik amaçlar için uygun olduğunu iddia etmektedir. Bu veri tabanları çoğunlukla bibliyometrikçiler tarafından sunulmaktadır. Eğer araştırmacı bibliyografik metodu benimsemişse, karar verirken tek bir yazarlı veya birden çok yazarlı olması değerlendirmesini etkileyecektir. SSCI, SCI, EI ve A&HCI indekslerinde bibliyografik araştırma araçları kullanılmıştır. Ayrıca bu indeksler, özel araştırmacıların alıntılarını almaktadırlar ve küresel araştırma toplumunda, böyle araştırmacıların çalışmalarının etkisi, teorinin onaylanması, değişmesi ve gelişmesine karar vermede kullanılmaktadır. Sonuç olarak, çoğu insan araştırma performansı değerlendirmesi olarak bibliyografik araştırma araçlarının kullanılmasından kuşkuludur (Ackermann, 2011 9). Thomson Reuters’ın kurucusuna göre, çok güvenilir bir değerlendirme sistemi, her makalenin onun kalitesini, özelliğini göz önüne alarak okunmasına, eş değerlendiriciler tarafından ortak bir muhakemeye varılmasına dayanmaktadır.

Bu makale de, yazarlar fakülte tarafından başlatılan son isteklerini dile getiriyorlar. Üniversite disipline ve uzmanlaşma alanına bakılmaksızın akademik performans için kritik gösterge olarak SSCI ve SCI’nın ayrıcalığını protesto ediyorlar. Dahası bu makale, küreselleşmenin üniversiteleri kamu malından özel mala ve pazar değerine dönüştürdüğünü iddia etmektedir. Fakat sonuç olarak, başlatılan bu toplu eylemin sosyal farkındalığı arttırdığı, Tayvan’da şu anki değerlendirme politikasını daha iyi sonuçlar elde etmek için yasallaştırmaya zorlamaktadır. Tayvan akademisi, sosyal ve beşeri bilimler için duyarlı ve güvenilir bir değerlendirme kriteri oluşturmak için öneriler sunuyor. Bu makale sadece akademik değerlendirmeye, özellikle belirsiz küreselleşme paradoksuna değil, aynı zamanda yüksek eğitimde, beşeri bilimler ve sosyal bilimler için alternatif değerlendirme sistemleri önermektedir.

Yükseköğretimin yukarıda bahsedilen zorlukları ile birlikte, 1980 yıllarının sonlarında ülke küresel neoliberal ideolojiyi benimsedikten sonra, Tayvan üniversiteleri temel bir değişim geçirdi. Bu makale de yazarlar, Tayvan da akademik araştırmanın yeni normlarını keşfediyorl ve küresel pazar ekonomisi altındaki Tayvan akademisi için etkili araştırma kriterleri öneriyorlar.

Akademik yayınlarda niçin İngilizce yaygın?

İngilizce iletişimde dünyanın en çok kullanılan dilidir, bu yüzden bilim insanları uluslararası tanınmışlık elde etmek için kaçınılmaz bir şekilde onların makalelerini İngilizce yayınlama eğilimindedirler. Özellikle doğa bilimleri ve sosyal bilimlerde; temel dili İngilizce olmayan ülkelerde, İngilizcenin orta düzeyde olması, bazı problemler meydana getirmektedir (Paasi, 2005 10). Doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki bilim insanları, yerel ihtiyaçlara odaklanarak ve genellikle onların yerel okuyucularının diline uygun olarak konuları yerel kültür ve sosyal konularla ilgili olarak incelerler.

SSCI, SCI and EI dergilerindeki makaleler çoğunlukla ingilizce yazılmıştır. SSCI’nın sosyoloji bölümünde listelenen 96 makale arasından 45 tanesi Amerika’dan, 27 tanesi İngiltere’den, 4 tanesi Almanya’dan ve 2 tanesi Fransa’dan olmak üzere İngilizce yazılmıştır. Böyle istatistiklerde, doğa bilimleri ve sosyal bilimlerdeki çok az sayıda araştırmacının yayınları, dil engellerinden dolayı SSCI, SCI, EI ve A&HCI gibi indekslerde yer alan dergilerde, ingilizce dışında yayınladıklarını göstermektedir.


Dipnotlar:

  1. Altbach, P. G. (2004). Globalization and the university: Myths and realities in an unequal world. Tertiary and Management, 10, 3-25
  2. Yang, S. K. (2001). Dilemmas of education reform in Taiwan: Internationalization or localization? Paper presented at the 2001 annual meeting of the comparative and international education society, March 13-17, 2001, Washington DC, USA.
  3. Giroux, H. A. (2002). Neo-liberalism, corporate culture, and the promise of higher education: The university as a democratic public sphere. Harvard Educationa Review, 13(1), 77-88.
  4. Dale, R. (2001). Constructing a long spoon for comparative education: Charting the career of the New Zealand model. Comparative Education, 37(4), 493-501.
  5. Chou, C. P. (2008). The impact of neo liberalism on Taiwanese higher education. The Worldwide Transformation of Higher Education International Perspectives on Education and Society, 9, 297-312.
  6. Chou, C. P., & Ching. G. S. (2012). Taiwan education at the crossroad : When globalization meets localization. New York: Palgrave Mcmillan.
  7. Mok. K. H. (2003). Globalization and higher education restructuring in Hong Kong, Taiwan and Mainland China. Higher Education Research & Development, 22(2), 117-129.
  8. Chen, K. S., & Qian, Y. X. (2004). Academic production under the neo-liberalism globalization (in Chinese). Paper presented at the reflecting on Taiwan’s higher education academic evaluation conference. International Plenary Hall, National Library, Taipei, Taiwan.
  9. Ackermann, E. G. (2001). Developing comparative bibliometric indicators for evaluating the research performance of four academic nutrition departments, 1992-1996: An exploratory study, Knoxville, TN: University of Tennessee.
  10. Paasi, A. (2005). Globalization, academic capitalism, and the uneven geographies of international journal publishing spaces. Environment and Planning A, 37(5), 769-789.